O Kaszubskiej Strzesze

Kaszub­ska Strze­cha poło­żo­na jest na ubo­czu wsi Gorę­czy­no, poło­żo­nej w otu­li­nie Kaszub­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go. Kry­ty strze­chą żyt­nio-trzci­no­wą budy­nek miesz­kal­ny wyko­na­ny z drew­na i cegły. Całe gospo­dar­stwo zaj­mu­je powierzch­nię 14 hek­ta­rów. 4 hek­ta­ry zaj­mu­je źró­dla­ne jezio­ro, zary­bio­ne szczu­pa­kiem i linem.

Dla naszych Gości ofe­ru­je­my korzy­sta­nie bez­płat­nie z:

 • łodzi wio­sło­wej;
 • sali z teni­sem stołowym;
 • gril­low­ni pod dachem;
 • pla­cu z ogni­skiem nad jeziorem;
 • kij­ków do nor­dic walking;
 • leża­ków plażowych;
 • pla­cu zabaw dla dzieci;
 • par­kin­gu strze­żo­ne­go z monitoringiem.

Naszym Gościom wypo­ży­cza­my też:

 • rowe­ry górskie;
 • rowe­ry wodne;
 • łodzie węd­kar­skie;
 • węd­ki.

Aktualności

  Sala jadalna

  Utrzy­ma­na w rusty­kal­nym sty­lu wiej­skim sala jadal­na może pomie­ścić przy swo­ich ory­gi­nal­nych, dłu­gich sto­łach drew­nia­nych do 78 osób. Na sali znaj­du­je się bar, któ­ry może zostać wyko­rzy­sta­ny w trak­cie uro­czy­sto­ści. Cen­tral­ne miej­sce zaj­mu­je pale­ni­sko gril­lo­we. Żywy ogień zapew­nia nie­zwy­kłą atmos­fe­rę oraz umoż­li­wia poda­nie ory­gi­nal­nych, gorą­cych dań i prze­ką­sek — rów­nież wegetariańskich.

  Grill

  Sala taneczna

  Naj­bar­dziej wyjąt­ko­we miej­sce w Kaszub­skiej Strze­sze to bez wąt­pie­nia sala tanecz­na, w któ­rej przy­stań zna­la­zła nale­żą­ca do wła­ści­cie­li kolek­cja zega­rów. Bli­sko stu­me­tro­we pomiesz­cze­nie ma nie­wiel­ką sce­nę i spe­cjal­ne sta­no­wi­sko dla DJa. Salę tanecz­ną od jadal­nej dzie­li kil­ku­me­tro­wy kory­tarz. Dzię­ki temu, pod­czas cało­noc­nych zabaw, radość z tań­ca przy gło­śnej muzy­ce nie prze­szka­dza pozo­sta­łym gościom pro­wa­dzić dłu­gich roz­mów do świ­tu przy suto zasta­wio­nych sto­łach obok.

  Kuchnia

  Kaszub­ska Strze­cha to lau­re­at pre­sti­żo­wej nagro­dy “Per­ła Kaszub” w kate­go­rii kuli­nar­nej. Dla wszyst­kich Gości odwie­dza­ją­cych nasze gospo­dar­stwo przy­go­to­wu­je­my tra­dy­cyj­ne potra­wy kaszub­skie i sta­ro­pol­skie. Bazu­je­my na pro­duk­tach pozy­ski­wa­nych z nasze­go wła­sne­go gospo­dar­stwa oraz od sąsia­dów i lokal­nych przed­się­bior­ców. Na życze­nie naszych gości, nie­któ­re recep­tu­ry mody­fi­ku­je­my tak aby odpo­wia­da­ły ich potrze­bom żywieniowym.

  Kontakt

  „Euro­pej­ski Fun­dusz Rol­ny na rzecz Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich: Euro­pa inwe­stu­ją­ca w obsza­ry wiejskie”

  MIROKOL Sp. z o.o. infor­mu­je, iż ramach  pod­dzia­ła­nia 19.2 „Wspar­cie na wdra­ża­nie ope­ra­cji w ramach stra­te­gii roz­wo­ju lokal­ne­go kie­ro­wa­ne­go przez spo­łecz­ność” PROW 2014–2020, reali­zu­je ope­ra­cję pn.: „Stwo­rze­nie obiek­tu noc­le­go­we­go wraz z małą infra­struk­tu­rą i wypo­ży­czal­nią sprzę­tu rekre­acyj­ne­go poprzez remont budyn­ku, adap­ta­cję pomiesz­czeń oraz zakup wypo­sa­że­nia obiek­tu oraz zakup kaja­ków i łodzi wio­sło­wych z osprzę­tem”, któ­rej celem jest popra­wa atrak­cyj­no­ści tury­stycz­nej regio­nu poprzez roz­wi­ja­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej  w zakre­sie udo­stęp­nia­nia miejsc noc­le­go­wych oraz wynaj­mu sprzę­tu rekreacyjnego.

  Pla­nu­je się, iż dzię­ki reali­za­cji pro­jek­tu zmo­der­ni­zo­wa­ny zosta­nie obiekt infra­struk­tu­ry tury­stycz­nej i rekre­acyj­nej oraz, że sko­rzy­sta z nie­go 920 osób do roku 2023.

  Ope­ra­cja współ­fi­nan­so­wa­na jest ze środ­ków Unii Euro­pej­skiej w ramach  pod­dzia­ła­nia 19.2 „Wspar­cie na wdra­ża­nie ope­ra­cji  w ramach stra­te­gii roz­wo­ju lokal­ne­go kie­ro­wa­ne­go przez spo­łecz­ność” Pro­gra­mu Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014–2020.
  Insty­tu­cja Zarzą­dza­ją­ca Pro­gra­mem Roz­wo­ju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014–2020 – Mini­ster Rol­nic­twa i Roz­wo­ju Wsi.

  Przewiń do góry